Wydawca treści

Lasy prywatne

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Nadleśnictwo Rymanów w 2013 roku, wynosiła 864 ha,  położone na terenie Starostwa Powiatowego Krosno, Gminy Rymanów i 23 wsi.Są to lasy własności:

  • mienia komunalnego gmin - 194 ha
  • lasy prywatne - mienia osób indywidualnych -594 ha
  • lasy spółek leśnych - 41 ha
  • lasy parafii wyznaniowych - 35 ha

Nadleśnictwo w ramach ustawowych obowiązków w odniesieniu do lasów niepaństwowych prowadzi doradztwo dla właścicieli lasów w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki, udzielając instruktarzu prawidłowego wykonania prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, jak również zalesień gruntów rolnych z PROW.

W 2013 roku, Nadleśnictwo opiniowało projekt uproszczonego planu urządzania lasu należącego do Gminy Zarszyn, położonego w obrębie ewidencyjnym Odrzechowa i Pielnia na powierzchni 260,09 ha. Sporządzono go na lata 2014- 2024. Zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Krośnie w sprawie prowadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi i art. 13 i 24 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r., w 2013r. nadleśnictwo wydało osiem decyzji nakazujących wykonanie prac na terenie nadzorowanych lasów. tj:

- 2 decyzje na wykonanie czyszczeń wczesnych na pow. 3hh

- 1 decyzja na wykonanie pielęgnacji upraw na pow. 3ha 

- 2 decyzje na wykonanie cięć sanitarnych na mas160m3

-2 decyzje na wykonanie chemicznego zabezpieczenia upraw na pow. 12 ha

W  2013r. nadleśnictwo dokonało  czterej sztuk odbioru i wydania  zaświadczeń potwierdzających wykonanie zalesień gruntów rolnych z PROW  o łącznej powierzchni 3,69 ha. Wydano także 109 świadectw legalizacji pozyskania drewna  na łączna masę 1474 m3, w tym 730m3 drewna iglastego i 744m3 drewna liściastego.